Sybena Consulting                                                                 

   dr Stanisław Gasik, PMP

Członek zespołów opracowujących główne światowe standardy z obszaru zarządzania projektami:

·  Ważny współautor, PMBOK® Guide, Piąte Wydanie, 2013

·  Ważny współautor, Standard Zarządzania Programami, Trzecie Wydanie, 2013

·  Członek zespołu, Organizational Project Management Maturity Model, OPM3® Drugie Wydanie, 2008

·  Członek zespołu, PMBOK® Guide, Trzecie Wydanie, 2004

Recenzent innych standardów Project Management Institute.

Zapraszam na mój blog poświęcony polskim projektom www.PolskieProjekty.blog.pl

 

Strona główna

Doświadczenie

Usługi

Wiedza

Relaks!

Kontakt

Aktualności

Czerwiec 2016. ProcediaSocial and Behavioral Sciences. 226 (14): 351 – 357. doi:10.1016/j.sbspro.2016.06.198

·         S. Gasik: National Public Projects Implementation Systems: How to Improve Public Projects Delivery from the Country Level. Proceedings of the 29th IPMA World Congress, Panama.

Kwiecień 2016. Konferencja Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym. UJ, UWM, Worliny

·         S. Gasik: Model wymiarowy różnic pomiędzy projektami publicznymi a innymi rodzajami projektów.

Kwiecień 2016. 5th Iternational Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, Ryga, Łotwa

·         S. Gasik: A Conceptual Model of National Public Projects Implementation Systems.

21 Marca 2016. Seminarium Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytet Zielonogórski i PMI Poland Chapter Lubuskie Branch

·         S. Gasik: Jak zreformować polskie państwo?

Październik 2015. Wydawnictwa Akademii Finansów i Biznesu Vistula

·         S. Gasik: Podstawy zarządzania wiedzą o projektach. ISBN 978-83-64614-09-5.

Pierwsze w literaturze zwarte wydawnictwo zawierające podsumowanie aktualnych osiągnięć dotyczących zarządzania wiedzą w środowisku projektów. Zawiera m. in. model zarządzania wiedzą, opisujący zarządzanie wiedzą na czterech poziomach: indywidualnym, zespołu projektu, organizacji i globalnym. Opisuje pionowe przepływy wiedzy między tymi poziomami zarządzania. Wprowadza pojęcia mikro- oraz makro-wiedzy oraz definiuje cykle zarządzania nimi.

13 października 2015. Dziennik Gazeta Prawna, 199 (4092)

S. Gasik: Jak usprawnić Najwyższą Izbę Kontroli. Analiza funkcjonowania NIK i zalecenia dotyczące usprawnienia jej działania.

15 września 2015. Rzeczpospolita, Administracja, 215 (10244)

·         S. Gasik: Jak usprawnić administrację publiczną. Opis podstawowych reform usprawniających polską administrację publiczną.

Maj 2015. Modyfikacja Prawa zamówień publicznych

·         S. Gasik: Opinia dotycząca modyfikacji Prawa zamówień publicznych z kwietnia 2015. W analizie zwracam uwagę m. in. na nieuwzględnienie w modyfikacji projektów, partnerstwa, brak zarządzania efektywnością realizacji zakupów, brak odpowiedzialności Prezesa UZP za system zamówień publicznych. Proponuję zmianę  nazwy regulacji na Prawo zakupów publicznych, aby explicite wskazać, że regulacja powinna kłaść nacisk na cały proces zakupu, od rozpoczęcia przetargu do dostarczenia produktu, a nie tylko na udzielenie zamówienia.

26 maja 2015. Rzeczpospolita, 121 (10150)

·         S. Gasik: Zamówienia skazane – sukces czy porażka (tytuł pochodzi od reakcji). Krótsza wersja opinii o modyfikacji Prawa zamówień publicznych.

27-28 kwietnia 2015. Gdynia. New Trends in Project Management; konferencja organizowana przez Project Management Institute

·         S. Gasik: Referat: Administracja nastawiona na projekty. Jak instytucje publiczne mogą wspomóc realizację projektów.

20 kwietnia 2015. Dziennik Gazeta Prawna 75 (3968)

·         S. Gasik, Artykuł: Wybory samorządowe 2014 jako projekt. Analiza porażki. Powodami porażki wyborów samorządowych były: niewymaganie przez Prawo zamówień publicznych umiejętności zarządzania projektami, brak kompetencji KBW w zakresie zarządzania projektami i w związku z tym niekompetentne przygotowanie przetargu oraz wybór do wykonania oprogramowania firmy, która nie wykazywała się umiejętnością zarządzania projektami.

16 marca 2015. Rzeczpospolita, 62 (100091)

·         S. Gasik: Po poślizgu terminalu LNG. Analiza wyników kontroli Terminalu LNG, przeprowadzonej przez NIK.

10 marca 2015. Zarządzanie Publiczne 4 (28). Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

·         S. Gasik: Zarys modelu krajowych systemów realizacji projektów publicznych. Opis sześciu obszarów, składających się na ramy systemu zarządzania projektami publicznymi na poziomie kraju: zarządzanie portfelem, instytucje wspomagające zarządzanie projektami publicznymi, procesy i metodyki, zarządzanie wiedzą i interesariuszami, główne zaangażowane podmioty oraz usprawnianie systemu.

21 stycznia 2015. Dziennik Gazeta Prawna 16 (3909)

·         S. Gasik, Artykuł: Jakiego zarządzania chcemy uczyć Ukraińców? W administracji polskiej nie funkcjonuje zarządzanie strategiczne, zarządzanie innowacjami, zarządzanie projektami…. I wiele innych elementów, które są podstawą funkcjonowania nowoczesnych państw. Tymczasem polski rząd zaoferował swoją pomoc Ukrainie.

6 stycznia 2015. PM World Journal, Vol IV, Issue I

·         S. Gasik, Artykuł: An Analysis of Knowledge Management in PMBOK® Guide. Analiza podejścia do zarządzania wiedzą w
PMBOK® Guide. Propozycja dodania osobnego rozdziału poświęconego zarządzaniu wiedzą.

2 grudnia 2014. Dziennik Gazeta Prawna 233 (3874)

·         S. Gasik, Artykuł: Jak powinno działać państwo. Ciepła woda w kranie po amerykańsku. Opis pięciu głównych mechanizmów funkcjonowania federalnej administracji USA: podejście strategiczne, zarządzanie efektywnością, zarządzanie programami/projektami, zarządzanie wiedzą i zarządzanie innowacjami.

2 grudnia 2014. Portugalska wersja artykułu o Krajowych Systemach Realizacji Projektów Publicznych (dzięki Marcie Gaino z Rządu Stanu Bahia, Brazylia)

·         S. Gasik: Artykuł: p-Governo - Um Sistema para Gestão de Projetos Públicos.

21 października 2014. Seminarium Project Management Institute, Buenos Aires, Argentyna

·         S. Gasik: Referat: Project Management as a Tool for Modern Public Administration.

20 października 2014. Międzynarodowe Seminarium Państwo jako motor postępu technologicznego, Buenos Aires, Argentyna

·         S. Gasik: Zaproszony wykład: Contemporary public projects management as a tool for economic development. Dostępna jest także wersja hiszpańska materiałów: Administración de Proyectos Públicos Contemporánea como Herramienta para el Desarrollo Económico.

26 sierpnia 2014. Rzeczpospolita

·         S. Gasik: Za wcześnie na radość. Artykuł analizujący najnowszą nowelizację Prawa zamówień publicznych z punktu widzenia wiedzy o krajowych systemach realizacji projektów publicznych. Propozycje wprowadzenia rozwiązań dotyczących projektów publicznych.

Lipiec 2014. PM World Journal, Vol. III, Issue VII

·         S. Gasik: P-government – a Framework for Public Projects Management. Artykuł dotyczący krajowych systemów realizacji projektów publicznych, m. in. wprowadzający pojęcia p-rząd oraz Porównawcza Analiza Projektów Publicznych.

10 maja 2014. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 2 (40): 31-60

·         S. Gasik: Model zarządzania projektami publicznymi. Jakie rozwiązania instytucjonalne należy wprowadzić na poziomie kraju, żeby usprawnić realizację projektów publicznych.

14 kwietnia 2014. Rzeczpospolita 90 (9817)

·         S. Gasik: Partnerstwo drogowe. O decyzji premier Bieńkowskiej ws. odwołania prezesa GDDKiA. Pełniejsza wersja mojego tekstu jest dostępna tutaj, zaś artykuł red. Piaseckiego, na który odpowiadam tutaj.

7 kwietnia 2014. Magazyn ThinkTank, nr 20, wiosna 2014

·         S. Gasik: Projekty publiczne – potrzebna formuła partnerska. O koniecznych zmianach prawnych, organizacyjnych i kulturowych w systemie realizacji polskich projektów publicznych.

27 lutego 2014. Obserwator Finansowy NBP

·         S. Gasik: Artykuł Można budować szybciej i taniej. Analiza podejścia GDDKiA do realizacji projektów.

21 lutego 2014. Gazeta Finansowa 8 / 2014

·         S. Gasik: Artykuł Czy polskie strategie sprzyjają rozwojowi kraju?. Analiza Strategii Rozwoju Kraju 2020 i Strategii Sprawne Państwo 2020 z punktu widzenia możliwości usprawniania działania kraju.

20 lutego 2014. Rzeczpospolita 42 (9769)

·         S. Gasik: Artykuł Finansowe wsparcie to nie wszystko. Analiza podejścia spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe do realizacji projektów.

Listopad 2013. Konferencja ISP UJ. Konferencja Zarządzanie Projektami w Sektorze Publicznym

·         S. Gasik: wystąpienie Zarys modelu zarządzania projektami publicznymi.

Czerwiec 2013. ISO 21500 Guidance on project management. A pocket guide. Van Haren Publishing, Zaltbommel, the Netherlands

·         S. Gasik: Recenzent.

Czerwiec 2013. Wydawnictwa AFiBV. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. naukowa T. Kamiński

·         S. Gasik: rozdział Controlling projektów.

18 czerwca 2013. Wrocław. Konferencja Naukowa UZP. Kontrola Zamówień Publicznych

·         S. Gasik, wystąpienie Zaufanie i partnerstwo jako alternatywa dla kontroli w projektach publicznych. Skrócona wersja PowerPoint.

28 maja 2013. Dziennik Gazeta Prawna 102 (3492)

·         S. Gasik, artykuł Największe inwestycje wymagają wypracowania nowych zasad.

Kwiecień 2013. Zarządzanie Projektami 2 (2): 20-24.

·         S. Gasik: artykuł Dlaczego nie udają się wielkie projekty publiczne?

29 Kwietnia 2013. Wyniki konkursu Sonata 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

·         S. Gasik w drodze konkursu otrzymał grant na projekt zatytułowany Model dojrzałości krajowych systemów realizacji projektów publicznych (panel HS4).

24 Kwietnia 2013. Konferencja Fundacji Republikańskiej dotycząca zamówień publicznych.

·         S. Gasik. Udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym przyczyn porażek wielkich polskich projektów infrastrukturalnych.

W styczniu 2013 Project Management Institute (PMI) opublikował nowe wydania standardów z obszaru zarządzania projektami: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) oraz Standard for Program Management. Standardy te są opracowywane przez międzynarodowe zespoły specjalistów. Jedyną osobą, której wkład w opracowanie obydwu tych standardów został uznany przez PMI za znaczący (ang. significant contributor), jest dr Stanisław Gasik.
Ukazujący się w odstępach czteroletnich PMBOK® Guide jest obowiązującym w USA standardem zarządzania projektami. Praktycznie PMBOK® Guide jest jedynym globalnym standardem zarządzania projektami; jego zawartość jest uważana za opis aktualnego stanu globalnej wiedzy w tej dziedzinie. Dostępne są tłumaczenia PMBOK® Guide na 10 języków. W obiegu znajduje się aktualnie 3 967 323 kopii PMBOK® Guide. Liczba ta każe uznać PMBOK® Guide za jedną z najważniejszych na świecie publikacji z całego obszaru zarządzania.